Disclaimer Attentic

Attentic, Wechelerweg 30, 7431 PC, te Diepenveen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66231221.

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://www.attentic.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Attentic zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Attentic niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Attentic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Intellectuele eigendom

Attentic behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy

De gegevens en informatie die aan Attentic zijn verstrekt, zal Attentic zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Attentic mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Attentic niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Attentic gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Attentic zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Attentic niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Attentic behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Attentic houd de volgende gegevens bij:
– Google Analytics ( Geanonimiseerd: Attentic kan geen IP gegevens inzien )
– Facebook Retargeting Pixel ( Voor het optimaliseren van advertenties )

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden naar Attentic of via de hyperlink onderaan de nieuwsbrief af te melden.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG-verordening. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over deze disclaimer of privacybeleid kunt u ons bereiken op hallo@attentic.nl of tel. 0570 756 526.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.